Wszelkie produkty wprowadzane do obrotu i przeznaczone dla konsumentów nie mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu. Zadbać o to musi sam wytwórca. Jednak, w sytuacji, gdy nie ma on siedzimy w żadnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odpowiedzialność ta zostaje „przeniesiona” na importera.

Bezpieczeństwo to podstawa

Większość ubrań, zabawek, urządzeń elektrycznych oraz innych produktów dostępnych na sklepowych półkach zawiera informację o tym, że wyprodukowano je za granicą. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie towary, które trafiają do obrotu i są przeznaczone dla konsumentów muszą być odpowiednio sprawdzone i bezpieczne. Jest wiele norm, standardów i wytycznych, którym muszą odpowiadać.

Kto jest odpowiedzialny za zgodność importowanego produktu?

To producent zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie bezpiecznych produktów na rynek. Jednak definicja „producenta” jest bardzo szeroka. Obejmuje ona, z jednej strony typowe firmy produkcyjne, samodzielnie wytwarzające dane towary, zaś z drugiej, także przedsiębiorców, którzy uczestniczą w tym procesie w określonym stopniu – ulepszając, przerabiając czy wykonując rożne inne czynności. Co istotne, za producenta uznany będzie także importer, jeśli zagraniczny producent nie wyznaczył na terenie Polski, bądź innego kraju Unii Europejskiej, swojego przedstawiciela. W sytuacji tej to właśnie na importerze ciąży odpowiedzialność wprowadzenia na rynek bezpiecznego produktu.

Czym jest produkt bezpieczny?

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2010 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.2016.0.2047 t.j) „produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.”

Ważne przy ocenie bezpieczeństwa produktu są:

  • jego cechy – skład, opakowanie, instrukcje;
  • oddziaływanie na inne produkty;
  • wygląd produktu, oznakowanie, ostrzeżenia;
  • kategorie konsumentów, którzy mogą zostać narażeni na niebezpieczeństwo w wyniku użytkowania produktu.

Podsumowując

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu spoczywa na barkach każdego producenta. Jeśli natomiast za podmiot wprowadzający produkt do obrotu uznany zostanie importer to, niezależnie czy będzie to importer sztucznych kwiatów, zabawek, gier czy jakichkolwiek innych produktów, na nim spocznie obowiązek dotyczący ogólnego bezpieczeństwa. Każdy importer będzie zobligowany wprowadzić na rynek wyłącznie produkt bezpieczny oraz przekazać konsumentowi informacje w języku polskim, które umożliwią ocenę zagrożeń związanych z danym produktem oraz możliwości przeciwdziałania owym zagrożeniom.