Za pojęciem pracy zespołowej kryje się jedna z najbardziej produktywnych form procesów organizacji pracy. Określona grupa pracowników wykonuje czynności wyciągnięte z całkowitego procesu realizacji.

Co wpływa na dobrą pracę w zespole

Już w szkole podstawowej, a nawet wcześniej jesteśmy przydzielani do grupy w celu wykonania jakiegoś zadania. Wtedy przejawiają się pierwsze umiejętności przywódcze i komunikacyjne, a grupa wyławia swojego lidera. Praca zespołowa dzieli lub wzmacnia więzi w miejscu pracy, od niej zależy również efekt wykonywanych projektów. Dlatego warto zadbać o odpowiednią komunikację w zespole, eliminując takie problemy, jak niedopowiedzenia czy niedowartościowanie jednego z członków grupy.

Dobra komunikacja to podstawa

Komunikacja jest podstawą efektywnej pracy zespołowej. Należy w zalążku eliminować wszystkie konflikty, przekazywać informacje zwięzłym, jasnym dla każdego językiem, być aktywnym słuchaczem, dopisywać wnioski na bieżąco oraz przejawiać ściśle pojętą tolerancją dla uwag na temat projektu.

Organizacja oraz podział ról

Bezwzględnie należy wybrać lidera, który przejmie przywództwo w grupie. Jednak nie jest on najważniejszym czynnikiem wspierającym efektywność pracy zespołowej – przede wszystkim należy skoncentrować się na określeniu i przydzieleniu zadań odpowiednim członkom zespołu, którzy będą za nie odpowiedzialni. Należy dokładnie zaznajomić się z kompetencjami współpracowników, aby umiejętnie rozdzielać role.

Kolejnym ważnym aspektem jest harmonogram pracy, który musi zdefiniować postępy pracy grupy, z podziałem na zadania. Grupa zazwyczaj wypracowuje sobie własne strategie dotyczące realizacji pracy.

Czynniki zaburzające efektywną pracę zespołową

Do głównych czynników zakłócających pracę zespołową należy brak zaufania między współpracownikami, brak interakcji w zespole z obawy przed konfliktami, brak kompromisów i odpowiedzialności za powierzone zadania, oraz niekoncentrowanie się na wynikach, jakie osiąga grupa.

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, należy zbudować silne poczucie przynależności do grupy. Bardziej zaangażowani członkowie odnoszą widocznie lepsze efekty, a w dodatku polepsza się atmosfera w miejscu pracy. Badania naukowe wskazują, że więzi współpracowników wpływają bezpośrednio na motywację i efektywność wykonywanych projektów.